Background Circle Background Circle

Nasi nieocenieni Recenzenci

Chcielibyśmy Wam przedstawić naszych wyjątkowych recenzentów, którzy oceniają Wasze raporty w tegorocznej edycji programu „Inżynierowie Przyszłości”. 

 

dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka,
prof. Politechniki Warszawskiej

Obszar badań pani Profesor obejmuje niezwykle ciekawe zagadnienia związane
z analizą właściwości fizykochemicznych związków organicznych, które odgrywają kluczową rolę w projektowaniu oraz procesie optymalizacji produkcji substancji leczniczych, także pod kątem problemów związanych z niską rozpuszczalnością leków. Wypromowała ponad 50 inżynierów i magistrów. Zdobyła liczne nagrody
i wyróżnienia w Polsce i na świecie. Obecnie pełni funkcję Z-cy Dyrektora
i Przewodniczącej Kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, a na Wydziale Chemicznym PW – Przewodniczącej Komisji Dydaktycznej.

dr hab. inż. Łukasz Górski,
profesor Politechniki Warszawskiej

 

Dr Górski jest związany z Katedrą Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym PW. Jego badania koncentrują się głównie na rozwijaniu czujników elektrochemicznych i biosensorów, co stanowi kluczowy obszar w dziedzinie biomedycyny i diagnostyki. Jego zainteresowania naukowe obejmują projektowanie aptasensorów do precyzyjnego oznaczania (bio)analitów, rozwój analogów kwasów nukleinowych jako warstw receptorowych oraz opracowywanie czujników potencjometrycznych dedykowanych do różnorodnych zastosowań biomedycznych. Dr Górski jest aktywnym uczestnikiem wielu projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwój nowatorskich rozwiązań technologicznych w dziedzinie medycyny i biotechnologii. Jego prace publikowane są w renomowanych czasopismach naukowych.

dr hab. Jacek Nizioł,
profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Nizioł jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat i habilitację uzyskał w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Pozostaje pracownikiem naukowym tej uczelni od 1999 roku, z przerwami na pracę
w instytucjach i uczelniach zagranicznych (w sumie 4 lata). Wśród tych ostatnich do najbardziej rozpoznawalnych należy CEA (Komisariat Energii Atomowej) we Francji.

Jego praca naukowa obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych
z badaniem takich materiałów organicznych i polimerowych, które ze względu na swoje własności mogą znaleźć zastosowanie w technice, zwłaszcza w obszarze optoelektroniki.

Obok pracy naukowej aktywnie angażuje się w prowadzenie dydaktyki fizyki
w macierzystej uczelni. Pełni funkcję tutora dla uzdolnionych studentów. Prowadzi wykłady popularyzatorskie dla uczniów szkół średnich.

dr hab. inż. Jakub Haberko,
profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Jest absolwentem fizyki technicznej na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Na tej uczelni zdobył też doktorat, badając cienkie warstwy kompozytów polimerowych, zawierających polimery przewodzące. Po doktoracie prowadził badania w zakresie miękkiej materii, a także wytwarzania i modyfikacji kryształów fotonicznych. Obecnie jego zainteresowania naukowe obejmują projektowanie
i symulacje komputerowe transportu światła w metamateriałach optycznych. Ponadto zajmuje się materiałami polimerowymi reagującymi zmianą kształtu na bodźce, takie jak światło i temperatura i bazując na nich projektuje elementy aktywne, jak np. siłowniki i narzędzia dla miękkich robotów. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami macierzystego oraz innych wydziałów AGH z zakresu fizyki (fizyka miękkiej materii, elektromagnetyzm, mechanika kwantowa) oraz informatyki stosowanej. Prywatnie uwielbia muzykę dawną, turystykę i zwierzęta.

dr inż. Krzysztof Nowicki,
prof. Politechniki Gdańskiej

 

Krzysztof Nowicki jest teleinformatykiem, profesorem Politechniki Gdańskiej, pracownikiem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Jego zainteresowania naukowe i pasja to sieci komputerowe. Jest autorem
i współautorem ponad 250 prac naukowych oraz sześciu książek, w tym dwóch monografii uhonorowanych nagrodami Ministra Edukacji Narodowej. Wypromował 270 dyplomantów. Bardzo dobrze oceniany przez studentów, kilkukrotnie wyróżniany jako najlepszy wykładowca. Realizuje granty badawczo-rozwojowe (Inżynieria Internetu Przyszłości, Internet na Bałtyku, Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem (PL-5G)). Jest zastępcą kierownika Katedry Teleinformatyki. Od wielu lat pełni funkcję pełnomocnika dziekana WETI PG ds. projektów grupowych/badawczych. Jest pełnomocnikiem Rektora PG ds. zespołowego projektu badawczego.

 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim Recenzentom za ich zaangażowanie i wsparcie w ocenie Waszych projektów. Ich wiedza i doświadczenie są nieocenione dla naszego programu. Jesteśmy zaszczyceni mogąc współpracować z tak wybitnymi naukowcami i cieszymy się z możliwości korzystania z ich wiedzy i wsparcia przy ocenie projektów badawczych uczestników programu. 

Dziękujemy także za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój młodych inżynierów!