Background Circle Background Circle

NAUKA bliżej SZKOŁY, czyli projekt badawczy

„Inżynierowie przyszłości” to nowy ogólnopolski Program oświatowy Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza skierowany do uczniów i nauczycieli liceów i techników, którzy pragną realizować ciekawe, ambitne i innowacyjne edukacyjne projekty badawcze.

Czym jest projekt badawczy?

Projekt badawczy to forma zorganizowanej pracy uczniów skupiająca się wokół konkretnego tematu badawczego. Projekt taki jest zwykle działaniem długoterminowym i ukierunkowany jest na działalność poznawczą, gdyż jego cel stanowi poznanie i opisanie rzeczywistości przyrodniczej, gospodarczej czy kulturowej. Polega zatem na rozwiązywaniu postawionego problemu poprzez poszukiwanie i dobór potrzebnych informacji oraz budowanie zasobu wiedzy. Kluczowym elementem każdego projektu powinno być zaciekawienie ucznia tak, aby sam chciał zadawać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi. W ten sposób uczeń staje się inicjatorem własnego procesu uczenia się, ponieważ podczas zaplanowanych działań projektowych uczniowie zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności.
Niewątpliwie jest to jedna z wiodących metod pracy w nowoczesnej szkole, która obejmuje: badania oraz analizę zjawisk i problemów, którą można przeprowadzić za pomocą różnorakich narzędzi. Wśród nich możemy wyróżnić: obserwacje, eksperymenty, doświadczenia czy też ankiety i wywiady.

Czas na ucznia!

Istotą uczniowskich projektów badawczych jest przekazanie sterów pracy w ręce młodzieży szkolnej. Nauczyciel pełni rolę mentora, koordynującego poszczególne etapy i zadania, ale to uczniowie powinni samodzielnie dokonywać analiz i badań, jak również samodzielnie wyciągać wnioski. To oni bowiem stawiają sobie cele, formułują zadania, oceniają poziom ich wykonania, jak również prezentują publicznie efekty swojej pracy. Nabyta w ten sposób wiedza i umiejętności są szczególnie cenne i stanowią klucz do zdobycia pogłębionej wiedzy.
Chcecie zrealizować w szkole pierwszy projekt badawczy?

Uczysz (się) w liceum lub technikum? Zgłoś się do Programu „Inżynierowie przyszłości”!

Rejestrować się i dokonywać zgłoszeń do Programu można do 15 listopada 2023 r. za pomocą formularza na stronie www.inzynierowie-przyszlosci.pl.