Background Circle Background Circle

Komunikacja międzypokoleniowa nauczyciel-uczeń

Mosty i Wyzwania Komunikacyjne

W dzisiejszym szkole, gdzie różnice kulturowe i technologiczne są coraz bardziej zauważalne, komunikacja międzypokoleniowa staje się kluczowym aspektem budowania zdrowych relacji. Różnice w doświadczeniach, wartościach i technologii mogą stwarzać zarówno wyzwania, jak i możliwości dla komunikacji między uczniami i nauczycielami. Dlaczego tak się dzieje? Zapraszamy do lektury.

WYZWANIA KOMUNIKACYJNE

  • Technologiczna Szczelina: Jedną z najbardziej zauważalnych różnic jest szybki rozwój technologii, który mocno wpływa na sposób komunikacji. Młodzież naturalnie posługuje się nowoczesnymi środkami komunikacji, takimi jak smartfony, media społecznościowe czy komunikatory internetowe. Dla dorosłych może to być wyzwaniem, ponieważ z ich punktu widzenia te narzędzia nie zawsze są tak naturalne i powszechne.
  • Wartości i Priorytety: Młodzież i nauczyciele wychowani w różnych epokach mogą mieć odmienne wartości i priorytety życiowe. Uczniowie mogą kłaść większy nacisk na autonomię, niezależność, sprawczość, równość, decyzyjność czy ekologię.
  • Style Komunikacji: Młodzież, będąc bardziej otwartą na różnorodne formy wyrażania siebie, może korzystać z bardziej swobodnych i bezpośrednich stylów komunikacji. Z kolei nauczyciele, związani z tradycyjnymi formami komunikacji, mogą odbierać to jako brak szacunku lub zbytnią pewność siebie (warto tu przytoczyć chociaż zaczynanie wiadomości mailowych od sformułowania: „witam”).
  • Doświadczenie Życiowe: Dorosłość często niesie ze sobą bogate doświadczenie życiowe, które wpływa na podejście do problemów i podejmowanie decyzji. Młodzież, z kolei, często stawia czoło nowym wyzwaniom, bazując na swoich unikalnych doświadczeniach.
  • Potrzeba Zrozumienia i Szacunku: Kluczem do efektywnej komunikacji międzypokoleniowej jest wzajemne zrozumienie i szacunek. Otwartość na naukę od siebie nawzajem, chęć słuchania i zrozumienia różnic, może pomóc w budowaniu mostów między pokoleniami.

Współczesna rzeczywistość wymaga elastyczności i umiejętności adaptacji, zarówno ze strony młodzieży, jak i dorosłych. Akceptacja różnic, otwartość na nowe pomysły oraz gotowość do nauki od siebie nawzajem są kluczowe dla budowania harmonijnych relacji międzypokoleniowych w szkole. Komunikacja międzypokoleniowa to nie tylko wyzwanie, ale także szansa na wzbogacenie się o różnorodne perspektywy i tworzenie społeczeństwa opartego na wzajemnym zrozumieniu.

NVC – czyli o komunikacyjnych mostach

Współczesne metody nauczania podkreślają nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz także budowanie zdrowych relacji między nauczycielem a uczniem. Jednym z efektywnych narzędzi wspierających tę ideę jest Metoda Komunikacji Bez Przemocy (NVC), która stawia na empatię, zrozumienie i otwarty dialog.

M.B. Rosenberg, jako trener i mediator w sytuacjach konfliktowych założył, że ludzka zdolność do współodczuwania uczuć i potrzeb zarówno innych, jak i własnych, jest naturalna i powszechna. Niestety, nasza kultura często tłumi te instynktowne zdolności. Język, jakiego używamy, dostarcza wiele gotowych wyrażeń, które blokują naturalne współodczuwanie poprzez nasycenie ich ocenami moralnymi, porównaniami, interpretacjami i klasyfikacjami. Ponadto wiele wypowiedzi sugeruje, zwłaszcza w bezosobowej formie, brak osobistej odpowiedzialności nadawcy za treść komunikatów.

Aby przełamać te bariery, autor Metody Komunikacji Bez Przemocy proponuje czterofazowy model empatycznej komunikacji, wolny od przemocy i manipulacji, który stanowi fundament jego szkoleń. Te fazy to:

  • Obserwowanie bez Oceny: Polega na uważnym obserwowaniu sytuacji bez nakładania na nią ocen moralnych. Pozwala to na bardziej obiektywne spojrzenie na rzeczywistość.
  • Rozpoznawanie i Wyrażanie Uczuć: W tym etapie skupiamy się na identyfikacji i wyrażaniu własnych uczuć. To kluczowe dla budowania świadomości emocjonalnej.
  • Wiązanie Uczuć z Potrzebami: Ten krok polega na łączeniu aktualnie przeżywanych uczuć z podstawowymi potrzebami, wartościami i pragnieniami. Pomaga to zrozumieć głębszy kontekst naszych emocji.
  • Formułowanie Konkretnych Próśb: Autor zaleca formułowanie konkretnych próśb, nie zaś żądań. To umożliwia wyrażenie swoich potrzeb w sposób pozytywny i zachęca do współpracy.

Model komunikacji NVC stanowi skuteczną drogę do empatycznej komunikacji, eliminując bariery wynikające z oceniania, a jednocześnie umożliwiając wyrażanie potrzeb w sposób klarowny i zrozumiały. Stosowanie metody NVC w relacjach między uczniem a nauczycielem może przyczynić się do bardziej pozytywnej atmosfery w szkole. Tworzy to warunki sprzyjające otwartej wymianie myśli, wspieraniu ucznia w rozwijaniu jego potencjału oraz lepszemu zrozumieniu siebie nawzajem. W rezultacie, edukacja staje się nie tylko przekazywaniem informacji, ale także budowaniem wartościowych relacji, które mają pozytywny wpływ na rozwój uczniów.

Już wkrótce dowiecie się więcej o metodzie NVC podczas kolejnego z webminarów!

Powodzenia!

#inzynierowieprzyszlosci #konkurs #fundacjaPGNiG #projektbadawczy #grant #nauka #projektedukacyjny #program #nauczyciel #szkoła #stypendia #liceum #technikum #chemia #fizyka #eksperymenty #projektedukacyjny #naukajutra #bezpieczeństwo #bhp #szkolnapracownia #eksperymentywszkole #bezpieczneeksperymentowanie

Prev Post